Najlepsze bilety dla prawdziwych fanów!
Odsprzedawca biletów Ceny mogą przekraczać wartość nominalną
0 produkt(y) Łączna cena zł. 0
Obserwuj Onlineticketshop
i wygraj bilety!

O nas

Warunki ogólne

Warunki ogólne (dostawy)
Warunki ogólne kupującego/klienta nie będą obowiązywały, jeżeli ich stosowalność nie zostanie wyraźnie pisemnie zaakceptowana przez Onlineticketshop. Jedynie holenderska wersja niniejszych warunków jest prawnie wiążąca, w związku z tym niemożliwe jest dochodzenie praw na podstawie jakiegokolwiek tłumaczenia.

Artykuł 1 Składanie zamówienia, ceny i płatność
Zamówienie jest złożone i sfinalizowane po zatwierdzeniu otrzymania zamówienia i przekazaniu potwierdzenia rezerwacji przez Onlineticketshop. Płatności należy dokonywać z wykorzystaniem jednego ze sposobów, określonych przez Onlineticketshop. Onlineticketshop ma prawo zażądać, aby kupujący wykorzystał inną niż początkowo wybraną metodę płatności. Ceny podane są w EURO i obejmują wszystkie koszty wraz z VAT, z wyjątkiem kosztów wysyłki.

Artykuł 2 Odsprzedaż
Onlineticketshop zajmuje się odsprzedażą. Co do zasady zastosowane ceny są wyższe od cen widocznych na bilecie. Cena zawiera wszystkie dodatkowe koszty poza kosztami obsługi.

Artykuł 3 Dostawa biletów
Onlineticketshop dąży do wysyłania wszystkich biletów na co najmniej piętnaście dni roboczych przed wydarzeniem. Onlineticketshop ma prawo dostarczyć bilety w terminie do momentu rozpoczęcia wydarzenia. Koszty dostawy oraz wysyłki za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty poleconej ponoszone są przez kupującego, chyba że ustalono inaczej. Onlineticketshop przekaże klientowi pisemną informację w momencie wysłania biletów. Jeżeli kurierowi nie uda się osobiście dostarczyć biletów kupującemu, zostaną one przekazane do najbliższego centrum dystrybucji, w którym przechowywane będą przez określony okres czasu. Kupujący zostanie o tym poinformowany poprzez pismo pozostawione pod adresem dostawy. Jeżeli klient nie przyjmie biletów lub nie odbierze ich osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, pomimo tego, że został poinformowany o tym, że przesyłka jest w drodze, Onlineticketshop nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieobecności kupującego na wydarzeniu, ponieważ dokonuje on tego na własne ryzyko.

Artykuł 4 Odpowiedzialność
Onlineticketshop nie będzie ponosić odpowiedzialności za (wynikowe) szkody wynikające z nieotrzymania przez kupującego przesyłki z powodu podania przez kupującego nieprawidłowego adresu dostawy, podania niepełnych informacji o osobach zamieszkujących pod adresem dostawy lub nieprzyjęcia biletów przez kupującego bądź nieodebrania biletów przez kupującego osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, pomimo tego, że kupujący został poinformowany, że przesyłka jest w drodze, lub za nieterminowe dostarczenie biletów przez jakąkolwiek stronę trzecią wyznaczoną przez Onlineticketshop. Bilety nie są objęte ubezpieczeniem od tego typu zdarzeń.

Artykuł 5 Gwarancja
Wszystkie bilety objęte są naszą 120% gwarancją od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienie nie zostanie zrealizowane, Onlineticketshop zwróci 100% kosztów zamówienia, włącznie z kosztami obsługi, chyba że zamówienie nie zostanie zrealizowane z powodu siły wyższej (tzn. ogłoszenia upadłości przez organizatora). Jeżeli klientowi odmówi się wstępu na imprezę ze względu na okoliczności, na które kupujący nie ma wpływu, Onlineticketshop zwróci kwotę wynoszącą 120% kwoty zamówienia, obejmującą koszty obsługi.

Artykuł 6 Postanowienia szczególne
Kategorie jakości biletów wykorzystywane przez Onlineticketshop nie muszą być zgodne z kategoriami biletów używanymi przez organizatora imprezy. Nabywca biletu oferowanego przez Onlineticketshop musi śledzić informacje podawane przez lub w imieniu organizatora imprezy lub przez władze, jak również informacje o zmianach w imprezie, dotyczących godziny rozpoczęcia i tym podobnych. Onlineticketshop nie ma obowiązku przekazywania nabywcy biletu dalszych informacji.

Artykuł 7 Inne postanowienia
Onlineticketshop informuje, że w momencie pierwotnej sprzedaży tych biletów organizator imprezy mógł ogłosić obowiązujące warunki sprzedaży, na podstawie których organizator zastrzega sobie prawo do zakazania odsprzedaży biletów. W konsekwencji, bilety te mogą zostać anulowane przez organizatora i może on odmówić Ci wstępu na imprezę. W takim przypadku zwracana jest kwota wynosząca 120% kwoty zamówienia, obejmująca koszty obsługi.

Artykuł 8 Informacje od oraz o Onlineticketshop
Onlineticketshop jest zarejestrowany w (9723 AZ) Groningen, Bornholmstraat 82, Holandia. Onlineticketshop BV, jednostka dominująca Onlineticketshop, zarejestrowana jest w rejestrze handlowym w Groningen (Holandia) pod numerem 02081616. Z Onlineticketshop można się skontaktować za pośrednictwem maila info@onlineticketshop.nl i telefonicznie pod numerem +31 (0) 50 201 1520.

Artykuł 9 Prawo właściwe
Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa holenderskiego. Jeżeli dopuszczalne są odstępstwa od ustawowych uprawnień, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów pomiędzy Onlineticketshop oraz kupującym będzie Sąd Rejonowy w Groningen.

Artykuł 10 Postanowienia końcowe
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w sekcji FAQ na naszej stronie internetowej.

 

Groningen, 1 styczeń 2016